Regulamin Parkingu Niestrzeżonego Galerii Kamienna

I. ORGANIZACJA PARKINGU

 1. Parking prowadzony przez INBAP NIERUCHOMOŚCI 2 sp. z o.o. jest parkingiem niestrzeżonym bezpłatnym.
 2. Powierzchnia parkingu, wjazdy i wyjazdy kontrolowane są przez pracowników administracji GALERII KAMIENNEJ, ochronę budynku, jak i system kamer, a nagrania są archiwizowane.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kamiennagaleria.pl.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INBAP NIERUCHOMOŚCI 2 sp. z o.o.

INBAP NIERUCHOMOŚCI 2 sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie wydzielonym do parkowania. INBAP NIERUCHOMOŚCI 2 sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej , a także za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe lub stanowiących jego wyposażenie.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie GALERII KAMIENNEJ osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, dostawców, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika administracji GALERII KAMIENNEJ o danym zdarzeniu i złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, dostawców, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące.

IV. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU

 1. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Jeżeli Użytkownik nie dotrzyma niniejszego przepisu, INBAP NIERUCHOMOŚCI 2 sp. z o.o. jest uprawniona do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika.
 2. Wielokrotne nieprzestrzeganie przepisów przez kierowcę spowoduje zawiadomienie funkcjonariusza policji, celem podjęcia czynności służbowych. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania parkingu, stosowania się do poleceń pracowników administracji GALERII KAMIENNEJ oraz pracowników ochrony parkingu. Odpowiednio stosuje się przepisy kodeksu drogowego.
 3. INBAP NIERUCHOMOŚCI 2 sp. z o.o. jest upoważniona do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 4. Maksymalna dopuszczalna wysokość pojazdów wjeżdżających na teren parkingu nie może przekraczać 2 (dwóch) metrów.

V. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Parking oznaczony jest jako strefa ruchu, gdzie obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, tj. z późniejszymi zmianami).
 2. Na terenie parkingu obowiązuje max. prędkość do 10 km/h.
 3. Na terenie parkingu zabronione jest:
  • palenie i używanie otwartego ognia oraz picie alkoholu;
  • magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
  • tankowanie pojazdów;
  • pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
  • parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;
  • przebywanie osób nieupoważnionych;
  • przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu;
 4. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie parkingu.
 5. Na terenie parkingu obowiązuje prowadzenie pojazdu z włączonymi światłami mijania.

VI. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać drogą pisemną na adres: Administracja Galerii Kamiennej, ul. Kościelna 7, 27-200, Starachowice.

Administracja Galerii Kamiennej